ตีทะเบียน ข้าวหอมมะลิ ปลากัดไทย มรดกวัฒนธรรมของชาติ

ตีทะเบียน ข้าวหอมมะลิ ปลากัดไทย มรดกวัฒนธรรมของชาติ

นายสนธยา คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม (วธ.) กล่าวว่า ในปีนี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม(สวธ.)ได้ประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ใน 7 สาขา จำนวน 68 รายการ ดังนี้ สาขา ศิลปะการแสดง 15 รายการ ได้แก่ วงปี่จุ่ม วงมังคละ วงมโหรี ลำตัด อีแซว แคน พิณ สรภัญญะ เพลงบอก เพลงเรือแหลมโพธิ์ กรือโต๊ะ ฟ้อนเล็บ รำปะเลง ฟ้อนกลองตุ้ม ลิเกป่า

สาขางานช่างฝีมือดั้งเดิม 13 รายการ ได้แก่ ผ้าทอไทพวน ผ้าขาวม้า ตะกร้อหวาย ขัวแตะ เครื่องทองเหลืองบ้านปะอาว ฆ้องบ้านทรายมูล ประเกือมสุรินทร์ งานคร่ำ หัวโขน บายศรี สาขาวรรณกรรมพื้นบ้าน 9 รายการ ได้แก่ เจ้าแม่สามมุก ปัญญาสชาดก ตำนานกบกินเดือน ตำนานเจ้าแม่ลิ้มกเหนี่ยว นิทานยายกะตา นิทานก่องข้าวน้อยฆ่าแม่ บทเวนทาน ผญาอีสาน ตำราพรหมชาติ สาขากีฬาภูมิปัญญาไทย 6 รายการ ได้แก่ กาฟักไข่ หนอนซ้อน ชีละ มวยโบราณสกลนคร มวยตับจาก มวยทะเล

สาขาแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาล 12 รายการ ได้แก่ ประเพณีตักบาตรเทโว บุญบั้งไฟ ผีตาโขนจ.เลย กวนข้าวทิพย์ โกนจุก บายศรีสู่ขวัญ ทำขวัญนาค ลงเล กองข้าวศรีราชา ชลบุรี แห่พญายมบางพระ ชลบุรี

สาขาความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล 9 รายการ ได้แก่ อาหารบาบำ กระยาสารท ขนมเบื้อง ข้าวยำ ข้าวหลาม ยาหม่อง คี่ฉึ่ยของกะเหรี่ยง ข้าวหอมมะลิ ปลากัดไทย และสาขาภาษา 8 รายการ ได้แก่ ภาษาเลอเวีอะ ภาษาโซ่(ทะวีง) ภาษาตากใบ(เจ๊ะเห) ภาษาสะกอม ภาษาอูรักลาโวยจ ภาษามานิ(ซาไก) ภาษาไทยโคราช(ไทยเบิ้ง) ภาษาพิเทน ภาษาเขมรถิ่นไทย

นายสนธยา กล่าวว่า การประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เป็นมาตรการสำคัญประการหนึ่งที่มุ่งส่งเสริมให้ตระหนักถึงคุณค่าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ยกย่องภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ ส่งเสริมศักดิ์ศรีทางวัฒนธรรม และอัตลักษณ์ของกลุ่มชนที่มีอยู่ทั่วประเทศ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ เกิดการยอมรับในความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรม

รวมทั้งเป็นการแสดงความเป็นเจ้าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่อยู่ในอาณาเขตประเทศไทย นอกจากนี้ ยังเป็นการเตรียมการเพื่อรองรับการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกในอนาคต