ประเภทและสีปลากัด

ประเภทและสีปลากัด

การจำแนกเพศปลากัด
ปลากัดไทย
ปลากัดเพศผู้และเพศเมียมีลักษณะภายนอกที่แสดงความแตกต่างกัน ซึ่งพอจะสังเกตได้หลายประการ คือ
1. สีของลำตัว ปลาเพศผู้จะมีสีของลำตัวและครีบเข้มและสดกว่าปลาเพศเมียอย่างชัดเจน เมื่อปลามีอายุตั้งแต่ เดือน หรือมีขนาดตั้งแต่ เซนติเมตรขึ้นไป
2. ขนาดของตัว ปลาที่เลี้ยงในครอกเดียวกัน ปลาเพศผู้จะเจริญเติบโตเร็วกว่าปลาเพศเมีย
3. ความยาวครีบ ปลาเพศผู้จะมีครีบหลัง ครีบหาง และครีบก้นยาวกว่าของปลาเพศเมียมาก ยกเว้นปลากัดหม้อจะยาวต่างกันไม่มากนัก
4. เม็ดไข่นำ ปลาเพศเมียจะมีเม็ดหรือจุดขาวๆ อยู่ จุด ใกล้ๆ กับช่องเปิดของช่องเพศ ลักษณะคล้ายกับไข่ของปลากัดเอง เรียกจุดนี้ว่าไข่นำ ส่วนปลาเพศผู้ไม่มี