เกี่ยวกับปลากัด

เกี่ยวกับปลากัด

                     ปลากัด   เป็นปลาน้ำจืดขนาดเล็ก อยู่ในวงศ์  ซึ่งอยู่ใน Macropodinae ซึ่งอยู่ใน วงศ์ใหญ่ Osphronemidae   ซึ่งปลากัดเป็นตัวที่มีตัวเล็ก  มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันออกไปตามแต่ละสายพันธ์ุ

                     ปลากัด ไม่เป็นเพียงปลาที่เรานำมากัดกัน ปลากัด มีหลายสายพันธุ์และมีลักษณะความสวยงามที่แตกต่างกันไป เราจึงสามารถนำปลากัดนำมาเป็นสัตว์เลี้ยงเ็นปลาสวยงามเหมือนพวกปลาทองได้ และนำมาเป็นกีฬาได้ด้วย

ปลากัด (Betta splendens Regan)

                     เป็นปลาพื้นเมืองของไทยที่นิยมเพาะเลี้ยงมาตั้งแต่โบราณ เป็นเวลาหลายร้อยปี มาแล้ว ทั้งเพื่อไว้ดูเล่น และเพื่อกีฬากัดปลา และเป็นที่รู้จักกันดีในต่างประเทศมานานเช่นกัน